ดร.ลำพอง กลมกูล Dr.Lampong Klomkul

0
5282

ประวัติ/Biography 

 1. ชื่อ  ดร.ลำพอง  กลมกูล   Dr. Lampong Klomkul
 2. คุณวุฒิ :
  1. ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ Khonkean University มหาวิทยาลัยขอนแก่น     University of Guelph, Canada
  2. ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Chulalongkorn University
  3. ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Chulalongkorn University
 1. ตำแหน่งปัจจุบัน/Position

2558/2015-ปัจจุบัน/Present : นักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย – Researcher, ASEAN Studies Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 79 M.1, Phahon Yothin Road, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170

2559/2016-ปัจจุบัน/Present : ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Director for Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

2560-2562     ประธานหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”

หน่วยพัฒนาครูศูนย์อาเซียนศึกษา มจร (หลักสูตรคูปองครู)

 1. ประวัติการศึกษา / Education
ระดับ
Degree
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
Degree (Major)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
Institute,Country
ปี พ.ศ. ที่จบ
Years
ปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
Certificate of General Art & Science
Field : Language Option Program

Conestoga College of Applied Art and Technology, Canada

(CIDA-Sponsored Scholarship)

2540/1997
ปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
Certificate
Field : Education and Science

University of Guelph, Canada

(Two years of Golden Jubilee Scholarship)

CIDA-Sponsored Scholarship

2542/1999
ปริญญาตรี
B.ED
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
Education (Secondary School Teaching) Major Mathematics-Physic

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

Khonkean University Thailand

CIDA-Sponsored Scholarship

2544/2001
ปริญญาโท
M.ED
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยการศึกษา)
Master of Education (Educational Research)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ประเทศไทย/Thailand
2548/2005
ปริญญาเอก
Ph.D

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
Philosophy of Doctor
(Educational Research Methodology)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ประเทศไทย/Thailand
2554/2011

 

ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน 3 ปีย้อนหลัง)

1) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
1 การออกแบบการวิจัยในการจัดองค์กรเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร.

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

ปีการศึกษา 2557 – 2558

2) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
2 รายวิชา 606 203
ระเบียบวิธีวิจัยวิปัสสนาภาวนาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3 Research Methodology in Buddhism

1st Semester of Academic Year 2016

International Buddhist Studies College

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 3) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
1 รายวิชา  807 102 สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยพุทธจิตวิทยาชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 รายวิชา  807 108 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางจิตวิทยา (Advanced Statistics and Research Methodology in Psychology)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

3 รายวิชา 807 109 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา (บรรยายเรื่องสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

4 801 203 Advanced Research Methodology

1st Semester of Academic Year 2015

2nd Semester of Academic Year 2015

2nd Semester of Academic Year 2016

International Buddhist Studies College

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 

5.ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์

5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

1.ลำพอง กลมกูล. (2548). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน.Development of a classroom action research network model  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[Click E-Thesis Chula Lib]

2.ลำพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี- Effects of reflection process on the effectiveness of classroom action research: mixed methods research. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Click E-Thesis Chula Lib]  [E-Thesis Full Text]
3.พระราชวรเมธี,รศ.ดร./ดร.ลำพอง กลมกูล (2561).Trends of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community, แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 [Full Text/ รายงานวิจัยฉบับเต็ม/อังกฤษ-English]


–เผยแผ่ผลงานวิจัย–
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 25  The Twenty-Fifth International Conference on Learning  “Trends of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community,  ณ University of Athens Athens, ประเทศกรีซ ในระหว่างวันที่ 21–23 มิถุนายน 2561

4.ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ ลำพอง กลมกูล [นักวิจัยร่วม] (2560).การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. ทุนวิจัยมุ่งเป้า จากสำนักงาน สกว. ประจำปีงบประมาณ 2558 [รายงานวิจัย Full Text]


เผยแผ่ผลงานวิจัย (2560). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560): 145 – 152. [Full Text]

ลำพอง กลมกูล และคณะ (พิเชฐ ทั่งโต,พระระพิน พุทธิสาโร). (2560). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560): 145-152. [Full Texthttps://bit.ly/3ipucnx

5.พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. และคณะ (ดร.ลำพอง กลมกูล) (2562). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะการการวิจัยแห่งชาติ (วช)


-เผยแผ่งานวิจัย- 

 1. (2019). AREA STUDIES OF ASEAN CROSS CULTURAL LEARNING OF CLMV STUDENTS STUDYING AT MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY .  407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany [File PDF]
 2. 2.(2019). An Instructional Model of ASEAN CrossCultural Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Research paper presented on International Conference on “MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH”   27-28th April at Zurich, Switzerland [Acceptant  Letter] [Program of Conference] [Invitation Letter] [Full Text Proceeding]
 3. 3.(2562). “Development of an Instructional Model of ASEAN Cross Culture Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต-Buddhist Graduates Thematic Paper  จัดพิมพ์เนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562/2019  (25-26 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า 455-470. (Click เพื่ออ่าน https://bit.ly/2WmEVoE)
6.รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ดร.ลำพอง กลมกูล. (2563). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์
ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย An Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of Higher Education Institutes in Thai Society.  แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 [Full Text ]


การเผยแผ่ผลงานวิจัย

5.2 สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ

(1) Klomkul, L. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research Effectiveness: Mixed Methods Research. Proceedings of the 4th International Conference on Educational Research (ICER) 2011: Learning Community for Sustainable Development, Khon Kaen University, September 9 – 10, 2011, page 128-135.

(2) Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research Effectiveness: Mixed Methods Research. The 8th International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of Life IPRC Proceedings, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand, September 22-23, 2011, page 64 – 72. รายละเอียดของบทความตาม Link นี้ http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf

(3) Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2012). Effects of Reflection Process on  the Effectiveness of Classroom Action Research: Quantitative Research. (Abstract). 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) on Education at  the Dawn of the New Decade: When the Quality and Sustainability Movements Converge. Faculty of Education, Chulalongkorn University, July 8-11, 2012, page 136.

(4) Klomkul, L. (2011). Effects of the Reflection Process on the Effectiveness of Classroom Action Research. The Nineteenth International Conference on Learning, The Institute of Education University of London, London, UK, August, 14-16, 2012, page 25. 

(5) ลำพอง กลมกูล. (2550). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี คณะครุศาสตร์ 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 115 ปี การฝึกหัดครูไทย, 10 – 11 กรกฎาคม 2550, หน้า 533-539.

(6) ลำพอง กลมกูล. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัย: ทิศทางการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาองค์กร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม” ประจำปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557, หน้า 533-539.

(7) ลำพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. ที่ระลึก 12 ปี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา งานชุมนุมศิษย์เก่าและมุทิตาจิตแด่ ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพฯ วันที่ 5 กันยายน 2555, หน้า 136.

(8) ลำพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, วันที่ 11 ตุลาคม 2555, หน้า 171 – 187.

(9) Phra Rajvaramethi & Klomkul, L. (2016). Report of Buddhist Research Synthesis for the Advancement in ASEAN Community. In Klomkul, L. (Eds), Research Report for the Project of Research Potential Development in Buddhism for the Advancement in ASEAN Community. ASEAN Studies Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University: 265-271.

(10) Klomkul, L. (2016). A Synthesis of Research on Buddhist Context in ASEAN Community.  The 7th International Buddhist Research Seminar, 18-20 February2016 at MCU Buddhist College, Nan Province,Thailand: 118-126.

(11) Phra Rajvaramethi, Rodkhunmuang, T.D., & Klomkul, L.  (2017). Educational Management in ASEAN Community: A Case Study of Education in Singapore. The Fourth National and Second International Conference 2017 on 31st April 2017: 96-110.

(12) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi.การประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 3rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018) 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

(13) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  [Website] ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ]  27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา.

(14) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561).แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้สำนึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  Process for coexistence of Mynmar students under variety ethnic identity  In Thai Buddhist University. “โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

(15) ลำพอง กลมกูล [นักวิจัยร่วม]. (2563). “การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน: พหุกรณีศึกษา A Study on Role of Buddhist Monks to Political Participation in ASEAN: Multi-case Studies”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์.  วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 |หน้า 36-54.

(16) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2560). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560): : 145-152. [Full Text]

(17) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  Astrology for the Administration and Propagation of Buddhism: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province.” วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561). หน้า 23-40.

(18) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี-A Causal Relationship Model of Positive Health Care Behavior in HIV Infected People in Nopparatjathanee Hospitalวารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561). หน้า 104-114.

(19) Lampong Klomkul (2018). on the paper called “Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society”  นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional cultural Dialogue”   at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018

(20)  Lampong Klomkul (2018). “Right to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community”  นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference : Fairness and Justice in the Social Development of ASEAN Countries) at Assumption University of Thailand (Hua Mak Campus) on 21st September 2018 (Guest Speaker)

(21) ลำพอง กลมกูล  (2561). ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรียนยุวพัฒน์ (SYI): อาณาบริเวณศึกษา เชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ An Experience of Curriculum Development with School of Youth Improvement: Area Studies of Keng Tung in Union of Myanmar.  วารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561  หน้า 61-80 [Click อ่านจากวารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร]

(22) ลำพอง กลมกูล (เขียนร่วม พระมหาพลกิตต์ ภูริปญฺโญ,) (2561). การเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยา
A Spirit Reinforcement on Buddhist Psychology. วารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561  หน้า 44-60 [Click อ่านจากวารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร]

(23) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). กลไกสู่การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์: ไทยศึกษา พม่าศึกษาและศาสนศึกษา A Mechanism Towards Cross Cultural Learning of Thai-Myanmar: Thai Studies, Burma Studies and Buddhist Studies.

(24) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนจีนและมลายู: กรณีศึกษาประเทศบรูไน Religious Multiculturalism for Coexistence Of Chinese and Malay People: A Case Study of Brunei. วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. หน้า 76-90.  (Click – อ่านวารสารโพธิวิจัย)

(25) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2562). มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทยกับความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ Thai Buddhist University with Centre of Improvement Human Resource for International Communities of Buddhist.  [Download-[ฉบับ-Word] & [ฉบับ-PDF]

(26) ลำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). Reflection of Learning Experience on Thai Educational System of Vietnamese Students in Buddhist University.  International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam. ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2561

(27) Lampong Klomkul,(Co-Writer). (2018) .Cross-Cultural Learning of Burmese in Lampang, Thailand Asian Political Science Review, Vol. 2, No. 1, 2018 [Click]

(28) Lampong Klomkul, (2019). “Shia Muslim from Iran and the Historical Development of Muslim in Thailand”.  on the International Conference on “Imam Ali Bin Musa al-Ridha (Peace be upon him) Scientific Civilization Movement at Al-Mustafa International University Mashhad, Iran . On 22nd February 2019,  [http://rasc.mcu.ac.th/?p=780]

(29) Lampong Klomkul (Co-Writer). (2019) Applying Educational Psychology for Spiritual Teacher Development in Thailand. International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF) London, England March 7 – 8, 2019 [Click-Word]  [Click-PDF]

(30)  Lampong Klomkul (Co-Writer). (2019). An Instructional Model of ASEAN Cross
Cultural Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Research paper presented on International Conference on “MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH”   27-28th April at Zurich, Switzerland [Acceptant  Letter] [Program of Conference] [Invitation Letter] [Full Text Proceeding]

(31) Lampong Klomkul (Co-Writer). (2019).  ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand.  Research paper presented on 407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02 # Berlin, Germany [Acceptant  Letter] [Program of Conference] [Invitation Letter] http://rasc.mcu.ac.th/?p=1207)

(32) Lampong Klomkul (Co-Writer). “Development of Reflection Process in Teaching and Learning at School for Youth Improvment in Keng Tung, Union of Mynmar” และส่งนำเสนอ ตีพิมพ์ International Congress on Teaching and Learner in Education ICTLEdu-19 ที่มหาวิทยาลัยเกรนาดา ประเทศสเปน (University of Granada, Spain) เมื่อ 27 เมษายน 2019 [Click-http://rasc.mcu.ac.th/?p=1574

(33)  Lampong Klomkul (Co-Writer). “Development of an Instructional Model of ASEAN Cross Culture Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต-Buddhist Graduates Thematic Paper  จัดพิมพ์เนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562/2019  (25-26 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า 455-470. (Click เพื่ออ่าน https://bit.ly/2WmEVoE)

(34)ดร.ลำพอง กลมกูล (2562)  การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:
กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว Tourism Management Based on Culture and Religion in ASEAN
Country: A Case Study of Luang Prabang, Laos PDR  บทความวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [Click เพื่ออ่าน]

(35) Dr.Lampong Klomkul,Dr.Bundhita Thiratitsakun (2019). DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE EMPLOYEE ENGAGEMENT USING BUDDHIST PSYCHOLOGICAL TRAITS. [File PDF] 407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany

(36) Dr.Lampong Klomkul,Dr.Anshitta Harnkijroong. (2019). DEVELOPMENT OF A SELF-RELIANT PROCESS BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE IN ELDERLY THAI POPULATION. 407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany [File PDF]   [File Word]

(37) Phrakhrupariyatwisutthikhun, Asst. Prof. Dr. Phrakhrusitthiyanasophon, Phrakhrusoonthornchaiyawat,Dr.Lampong Klomkul. (2019).  CU CHI TUNNELS: TAPROOT OF THE VIETNAMESE COMMUNITY TO ESTABLISH PEACE IN THE WAR. 407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany [File PDF]    [File Word]

(38)Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi,Lampong Klomkul (2019).  AREA STUDIES OF ASEAN CROSS CULTURAL LEARNING OF CLMV STUDENTS STUDYING AT MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY .  407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany [File PDF]

(39) Dr.Lampong Klomkul.(2019). Anam, Việt KiềuTransforming into Thai of Vietnamese in Siam.International Conference on “Cultural Exchanges at Medieval International Ports in Vietnam and Southeast Asia”  Hoi An City, Quang Nam Province, VIETNAM  , July 12 and 13, 2019 [Click PDF] [Click Words] [Invite Letter-จดหมายเชิญ] [PPT Presentation] [Full Text Article]

(40) ดร.ลำพอง กลมกูล (2562) บทความวิพากษ์หนังสือ A Concise Introduction to Mixed Methods Research [File PDF] [File Word]

(41) Dr.Lampong Klomkul.(2019) มุมุสลิมชีอะห์จากอิหร่าน: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มุสลิมในประเทศไทย Muslim Siah from Iran: Development of History of Muslim in Thailandสลิม on the International Conference on “Imam Ali Bin Musa al-Ridha (Peace be upon him) Scientific Civilization Movement at Al-Mustafa International University Mashhad, Iran . On 22nd February 2019,  [http://rasc.mcu.ac.th/?p=780]

(42) ดร.ลำพอง กลมกูล . (2562). พระพุทธศาสนาที่อิหร่าน ว่าด้วยอิหร่านศึกษากับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Buddhism in Iran, Iranian Studies and Thai Buddhist University: A Case Study of Mahachulalongkornrajavidyalaya University [File PDF]

(43) ดร.ลำพอง กลมกูล. (2562).อาณาบริเวณศึกษาเวียดนาม: การสะท้อนคิดความเป็นนักวิชาการมืออาชีพในเวทีวิชาการนานาชาติ Vietnamese Area Studies: Reflections on Professional Academics in the International Conference [File PDF] [File Word]

(44)  Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi,Dr.Lampong Klomkul (2019) Educational Management for Unity and Peace in ASEAN Community: Research into Practice, International Conference “Asian Values in the Process of Integration and Development” Vietnam National University – Hochiminh City, University of Social Sciences and Humanities, October 25th,2019 [PDF File] [Word File] [Invitation Letter Phra Theppavaramethi] [Invitation Letter Lampong Klomkul]

(45) Dr.Lampong Klomkul,and Others (2019), Myanmar: Different Ethnicities in Thai Buddhist University of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya Province,  International Conference “Asian Values in the Process of Integration and Development” Vietnam National University – Hochiminh City, University of Social Sciences and Humanities, October 25th,2019 [PDF File] [Word File] [Invitation Letter Lampong Klomkul]

(46) ดร.ลำพอง กลมกูล (2562) . บันทึกการเดินทางเมื่อไป เอเธนส์ กรีซ: พระพุทธรูป จีวร มิลินทปัญหา ม้าไม้เมืองทรอย และ โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล Writing Journey of Visiting Athens in Greece: Buddha Statue, Robes, the Milinda Pañha, Trojan Horse and Socrates-Plato-Aristotle (Click Full Paper https://bit.ly/2mbh7DJ) [PDF File] & [Words File]

(47) ดร.ลำพอง กลมกูล (2562) . บันทึกไว้เมื่อไปจำปาสัก:การศึกษาสงฆ์ลาวและกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา Journal Writing of Visiting Champasak: Laos Sangha Education and a Mechanism of Human Resource Development in Buddhism [PDF File] & [Words File]

(48) Dr.Lampong Klomkul & Charoonsri Klumklai (2019), A Buddhist Psychological Process of Volunteer Monks for Social Development,25 October 2019 International conference “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” University of Social Sciences and Humanities, Vietnam

(49) Dr.Lampong Klomkul and Others. (2019). Mynmar : Different Ethnicities in Thai Buddhist University of Mahachulalongkornrajavidyalaya.25 October 2019 International conference “ASIAN Values in the Process of Integration and Development”  University in Ayutthaya Province. University of Social Sciences and Humanities, Vietnam [Click Full Text Proceeding]

(50) Dr.Lampong Klomkul and Others. (2019). Educational Management for Unity and Peace in Asean Community : Research into Practice, 25 October 2019 International conference “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” University of Social Sciences and Humanities, Vietnam [Click Full Text Proceeding]

(51)  Dr.Lampong Klomkul and Others. (2019). Research Article , Title : Education Development in ASEAN Countries : Reflection of Research Results, [http://icrmr.com/download/1574611288-SCHEDULE_5th_ICRMR.pdf] on 5th International Conference on Recent Multidisciplinary Research (ICRMR2019) [Click http://www.icrmr.com/] The Maldives National University, Maldives
Click Website : http://rasc.mcu.ac.th/?p=6176
Full Research Paper https://bit.ly/2R5NUaX
Click Proceeding on International conference 

Click for Public in Scopus

(52) Dr. Bundhita Thiratitsakun, Dr.Lampong Klomkul (2019). Development of Sustainable Employee Engagement Using Buddhist Psychological Traits. International Journal of Social And Humanities Sciences . Sayfalar : 57-70 (Published 18 December 2019)
Click https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/50760/661411

(53)Mrs.Charoonsri Klumklai, Dr.Lampong Klomkul. A Buddhist Psychological Process of Volunteer Monks  for Social Development 25 October 2019 International conference “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” University of Social Sciences and Humanities, Vietnam. pp.51 [Click Full Text Proceeding]

(54) Lampong Klomkul, and Others. (2020). Natural Resource Management using Participatory Process of Youth Volunteer in Community. 8th International Conference on Recent Challenges in Engineering and Technology (ICRCET-2020) 30th -31st January, 2020 – Singapore [PDF File]

(55) ลำพอง กลมกูล (2563). “ภารกิจวิจัยรับใช้พระพุทธศาสนาและความมั่นคงของการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน พม่าศึกษาที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ” (ปรับปรุงจาก) บทบรรยายธรรมทุกวันพุธ|เวลา 17.30-18.00 น. #ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. “ธรรมบรรยายออนไลน์” #สถานีวิทยุ พล.ม2AM 963 KHz บางกระบือ กรุงเทพฯ Radio 963 เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 (คลิกอ่าน https://bit.ly/3ihSOwx)
คลิกเพื่อฟัง https://drive.google.com/…/1LixyWpvQ-stgBhtP3wTaODFU3…/view…
คลิกเพื่ออ่านบทความ https://bit.ly/3ihSOwx

(56) ลำพอง กลมกูล. (2563). การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ภายใต้วิถี New Normal A Development of Skills and Learning Potential of New Age Learners under the New Normal. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563[Click อ่านบทความ https://bit.ly/2BOA1IZ]

(57) Lampong Klomkul (2563/2020). Sustainable Strategy for Agricultural Development by
His Majesty King Bhumibol of Thailand. This paper presents at the 2020 International Conference on “Sustainable Agricultural Development in Vietnam – Experience of ASIAN COUNTRIES”, on 17th July 2020, in Ho Chi Minh City, Vietnam. [Click Full Paper] (*) กำหนดการ agenda ver 3 (**) Program of agenda ver 3 Vietnam

——Publication on SCOPUS Q4——2020—–

(58) Lampong Klomkul and Others. (2020). [Pannawat Ngamsaeng, Phrakhruopatonotakitti, Kasem Saengonot, Lampong Klomkul].  A Causal Relationship Model of Accessing Academic Positions of Lecturers in Buddhist Universities. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.1992 – 1997. [SCOPUS Q3]

(59) Lampong Klomkul and Others.(2020) [Pakit Santiniyom, Apinyar Chatchorfa, Bunchira Phuchanajita, Lampong Klomkul]. A Causal Model of the Future Government in Thailandusing Ten Perfectioned Buddhist Leadership. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.1403 – 1411. [SCOPUS Q3]

(60) Lampong Klomkul and Others. [Dr. Bundhita Thiratitsakun, Dr. Phramaha Phuen Kittisobhano, Dr. Lampong Klomkul].(2020) An Effective COVID-19 Treatment by Mindfulness for Quarantine People. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp. 1717 – 1721. [SCOPUS Q3]

(61) Lampong Klomkul and Others.[Pakit Santiniyom, Apinyar Chatchorfa, Bunchira Phuchanajita, Lampong Klomkul].(2020). A Leadership Model for Country Administration under Economic Crisis Situation and Crisis of Epidemics COVID-19. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.1636 – 1640. [SCOPUS Q3]

.
(62) Lampong Klomkul and Others.[Phra Montri Papassaro, Lampong Klomkul].(2020).An Analytical Study of Using English of Tourist Guides at Buddhist Tourist Places in Bangkok Thailand. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.1863 – 1868. [SCOPUS Q3]
.
(63) Lampong Klomkul and Others.[Bunchira Phuchanajita , Lampong Klomkul , Aphinant Chantanee , Aphiwat Jata].(2020). Role in Prevention and Resolution of Social Problems of the Children and Youth Council. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.2159 – 2165. [SCOPUS Q3]
.
(64) Lampong Klomkul and Others.[Surakit Suwanakram, Boonton Dockthaisong, Kiettisak Suklueang, Lampong Klomkul, Sman Ngamsnit].(2020). Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District Administration Organization in Ayutthaya Province. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1630 – 1635.[SCOPUS Q3]
.
(65)  Lampong Klomkul and Others.[Kannikar Khaw-Ngern, Phramaha Tawee Mahāpañño, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-Ngern, Phramaha Taywin Varapanyo].(2020).Growth Mindset as a Factor of Success in the Domain of Living according to Sufficiency Economy
|Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1835 – 1839.[SCOPUS Q3]
.
(66)  Lampong Klomkul and Others.[*Bunchira Phuchanajita , Grit Permtanjit , Aphinant Chantanee , Lampong Klomkul]. (2020). Knowledge Inquiry in Buddhism using Dialectical Process. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.2151 – 2158.[SCOPUS Q4]
.
(67)  Lampong Klomkul and Others. [Lampong Klomkul, Phra Sithtisinghasanee, Phrakru Vijitpathumrat, Sompong Suwannaphuma]. (2020). Research Utilization of Teacher’s Training Curriculum for Professional Learning Development. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1625 – 1629.[SCOPUS Q3]
.
(68)  Lampong Klomkul and Others.[Kannikar Khaw-Ngern, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-Ngern, Phramaha Taywin Varapanyo, Phra Tinnawat Suksong].(2020). A Mindful Consumption towards Zero Waste Concepts. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1784 – 1789.[SCOPUS Q3]
.
(69)  Lampong Klomkul and Others.[Bunchira Phichanajita, Boonton Dockthaisong, Surapon Suyaprom, Lampong Klomkul].(2020). A Structural Equation Model of Human Capital Development of Royal Thai Police Headquarters in accordance with Buddhist Integration. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.2139 – 2143. [SCOPUS Q3]
.
(70)  Lampong Klomkul and Others.[Chunipha Poedloknimit, Lampong Klomkul].(2020). A Causal Relationship Model of Mental Development and Create Intellectual Prosperity among Ethical Training in Palangjit Dhamma Jakrawan Institution with Nine-Keys Philosophy as a Mediator. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1576 – 1581.[SCOPUS Q3]
.
(71) Lampong Klomkul and Others. [Lampong Klomkul, Phrapalad Raphin Buddhisaro, Phichet Thangto].(2020). An Instructional Model of Thai-Myanmar Cross Culture of Higher Education Institutes in Thai Society. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.1777 – 1783. [SCOPUS Q3]
.
(72) Lampong Klomkul and Others. [Kannikar Khaw-Ngern, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-Ngern, Phra Samu Pisut Visuttho, Phra Sarawut Puaktuang].(2020). The Benefit of Circular Economy in Buddhist Ecological Society.   |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.2100 – 2105.[SCOPUS Q3]
.
(73) Lampong Klomkul and Others. [Saseepacha Wattanaraweewong, Boonton Dockthaisong, Kiettisak Suklueang, Lampong Klomkul].(2020).Development Model of Buddhist Integration Enhancing Wellness Tourism Management.|Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1559 – 1568.[SCOPUS Q3]
.
(74) Lampong Klomkul and Others. [Sainoi Kumchoo, Phramaha Phuen Kittisobhano, Phra Withoon Thanangkharo, Lampong Klomkul].(2020). Development of Effectiveness Model of Buddhist Psychological Process for Behavior Modification of Rearing the Delayed Speech Child using Electronic Screen Media.|Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.
1770 – 1776. [SCOPUS Q3]
.
(75) Lampong Klomkul and Others. [Aphiwat Jata, Surapon Suyaprom, Bunchira Phuchanajita, Lampong Klomkul].(2020). A Model of Key Success Factors in Public Policy of Marijuana in Alternative Medicine. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.2043 – 2049.[SCOPUS Q3]
.
(76) Lampong Klomkul and Others. [Phra Theppavaramethi, Kamalas Phoowachanathipong, Yasumin Inkrungkao, Lampong Klomkul].(2020). A Movement Model of Buddhist Reform for Peaceful Society Development. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020) pp.1489 – 1495.[SCOPUS Q3]
——Publication on SCOPUS Q4——2021—–
(78) Lampong Klomkul and Others. (2021).Sufficiency Economy Philosophy Towards Poverty Eradication in Thailand.Phramaha Wattana Khamken, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-ngern, Kannikar Khaw-ngern.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1406 – 1411

(79) Lampong Klomkul and Others. (2021).Technological Innovation for Online Learning during the Situation of COVID-19 Pandemic in Thailand.Phraratsutaporn, Lampong Klomkul. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1578 – 1584

(80) Lampong Klomkul and Others. (2021).Development of Administrative Management for Charity School in Buddhist Temples. Phramaha Thanasak Thammachoto (Cheunsawang), Phrakru Wilardkanchanadhamma (Lek Sudhammapanno), Phrakruwirojkanchanakhet, Lampong Klomkul. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3806 – 3810

(81) Lampong Klomkul and Others. (2021). Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Food. Kannikar Khaw-ngern, Nattakitt Udomphol, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-ngern. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1399 – 1405

(82) Lampong Klomkul and Others. (2021).Impact on Temple Missions and Roles in the COVID-19 Situation: A Case Study of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.Phrapalad Raphin Buddhisaro, Direk Duangloy, Lampong Klomkul, Mallika Phumathon Duangloy. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1572 – 1577

(83) Lampong Klomkul and Others. (2021).Development of Educational Administration Innovation according to Buddhist Principles. Phrakruwirojkanchanakhet, Phra Mana Thitiseelo (Praphruettham), Ayusakorn Ngamchat, Lampong Klomkul.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3799 – 3805

(84) Lampong Klomkul and Others. (2021).Consumption based on Mindful Mindset: A Solution to Plastic Pollution.Kannikar Khaw-ngern, Lampong Klomkul, Prateep Peuchthonglang, Chainarong Khaw-ngern. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1393 – 1398

(85) Lampong Klomkul and Others. (2021).An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Corona virus Disease 2019 (COVID-19): A Case Study of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Phra Theppavaramethi, Lampong Klomkul, Yasumin Inkrungkao.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1544 – 1550

(86) Lampong Klomkul and Others. (2021).An Enhancement of Human Relation Integrating Buddhist Principles for Administrators of Primary Schools in Thailand. Phrakrukosolpariyattayanukij (Tharueti Rungchaiwitoon), Phrasuwanmahaphuthaphibal (Ho Subhaddo), Phrakrusoponpattaravet (Ittipol Padhaniko), Lampong Klomkul.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3782 – 3788

(87) Lampong Klomkul and Others. (2021).A Digital Circular Economy for SDG 11 and SDG 12.Kannikar Khaw-ngern, Prateep Peuchthonglang, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-ngern.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1380 – 1386

(88) Lampong Klomkul and Others. (2021).The 9Rs Strategies for the Circular Economy 3.0.Kannikar Khaw-ngern, Prateep Peuchthonglang, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-ngern.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1440 – 1446

(89) Lampong Klomkul and Others. (2021).Roles of Buddhist Monks in Moral Development following Sufficiency Economy Philosophy Phrakhru Thamrongwongvisut (Theerasak Phuangpool), Phra Sithisinghasani (Sophon Sophano), Phrakhru Wichitpathumrat, Lampong Klomkul.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3742 – 3746

(90) Lampong Klomkul and Others. (2021).Leadership of Organization Administrators under the Era of Technological Change.Bunchira Phuchanajita, Aphiwat Jata, Duangjai Pintamul, Lampong Klomkul.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1336 – 1339

(91) Lampong Klomkul and Others. (2021).A Digital Circular Economy for Smart Cities.Kannikar Khaw-ngern, Lampong Klomkul, Prateep Peuchthonglang, Chainarong Khaw-ngern.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1432 – 1439

(92) Lampong Klomkul and Others. (2021).A Model of Learner Development Activity Arrangement according to Buddhadhamma for Students in Schools under the Secondary Educational Service Area Office.Phra Watchara Devasirinago, Boonchert Chamnisart, Rawing Ruangsanka, Lampong Klomkul.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3735 – 3741

(93) Lampong Klomkul and Others. (2021).Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Zero Plastic Waste.  Kannikar Khaw-ngern, Prateep Peuchthonglang, Lampong Klomkul, Chainarong Khaw-ngern. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 1425 – 1431

(94) Lampong Klomkul and Others. (2021). Development of Spiritual Leadership in Educational Institutions Integrated with Buddhism.Phra Sakda Chanasapo(Sommanawattana) , Lampong Klomkul,Phrakruwirojkanchanakhet, PhramahaBoonrodMahaweero(Suebduang). JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 37014 – 3718
.
(95) Lampong Klomkul and Others. (2021). Development of Buddhist Self-Defense Mechanism Model of School Administrators under Office of Secondary Educational Service Area. Suwanna Sudpruk, Phramaha Yannawat Thitavaddhano, Lampong Klomkul, Uthai Satiman.JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ISSN: 0033-3077) 58 (1) 2021 Click to Journal – https://bit.ly/3jL6Xnj pp. 3875-3880

หนังสือ

ลำพอง กลมกูล และคณะ.  (2549). คู่มือครูนักวิจัย.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Click]

Klomkul, L. and others. (2006). Teacher researcher manual.  Bangkok  :  Chulalongkorn University Publishing.

ลำพอง กลมกูล (บรรณาธิการ). (2559). รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน. พระนครศรีอยุธยา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชน ปริ้นติ้ง.[Click]

Klomkul, L. (Editor) (2016). Research report on the project of Buddhist research potential development for the advancement in ASEAN Community. Phra Nakorn Sri Ayutthaya: Chen Printing.

ลำพอง กลมกูล. (2561). การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model). พระนครศรีอยุธยา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชน ปริ้นติ้ง. [Click]

Klomkul, L. (2018). Buddhist research design: from Grounded Theory to Structural Equation Model. Phra Nakorn Sri Ayutthaya: Chen Printing.

[ดร.ลำพอง กลมกูล] ร่วมเป็นคณะคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุง   คู่มือดุษฎีนิพนธ์-วิทยานิพนธ์-และสารนิพนธ์  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 7  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561)

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร./Assoc.Prof.Dr.Phra Theppavaramethi และ ดร.ลำพอง กลมกูล / Dr.Lampong Klomkul, (2019/2562) . Education Management for Unity and Peace in ASEAN Community from Research into Practice การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ. หนังสือรายงานการวิจัยภาคภาษาอังกฤษ (แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็น 2 ภาษา (แปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทย) โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (E-book https://bit.ly/2YdHKKI)

ดร.ลำพอง กลมกูล และคณะ (2562) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ พระเทพปวรเมธี ปราชญ์เมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ A Model of Buddhist Methodological Researcher of Phra Theppavaramethi Prachmethi Srimahachulalongkorn.โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ลำพอง กลมกูล และคณะ. (2561).คู่มือการพัฒนาครู หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ-Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way. หน่วยพัฒนาครูศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [Full Text]

งานพิมพ์เผยแผ่ครั้งที่ 2 / 2562

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร./Assoc.Prof.Dr.Phra Theppavaramethi และ ดร.ลำพอง กลมกูล / Dr.Lampong Klomkul, (2019/2562) . Education Management for Unity and Peace in ASEAN Community from Research into Practice การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ. หนังสือรายงานการวิจัยภาคภาษาอังกฤษ (แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็น 2 ภาษา (แปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทย) โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (E-book  https://bit.ly/2YdHKKI)

*จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เนื่องในอายุวัฒนมงคล พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 4-5 พฤศจิกายน 2562  จำนวน 2,000 เล่ม

ดร.ลำพอง กลมกูล และคณะ (2562) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ พระเทพปวรเมธี ปราชญ์เมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ A Model of Buddhist Methodological Researcher of Phra Theppavaramethi Prachmethi Srimahachulalongkorn.โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Ebook Click เพื่ออ่าน]

*จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เนื่องในอายุวัฒนมงคล พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 4-5 พฤศจิกายน 2562  จำนวน 2,000 เล่ม

 

 #โมเดลต้นแบบนวัตกรรม มจร สู้ภัยโควิด-19
MCU Innovative Prototype Model Confronting with COVID-19.
โดย #พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. พร้อมคณะ
By Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi
MAHACHUL ALONGKORNRA JAVIDYALALYA UNIVERSITY
#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคลิกเพื่อ หนังสือ Ebook อ่าน http://online.anyflip.com/jiegq/uvdp/mobile/index.html หรือ PDF https://bit.ly/2GBKLwE
.
จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาเชียนศึกษา มจร จำนวน 2000 เล่ม
งานอายุวัฒนมงคล 5 พฤศจิกายน 2563

5.3 ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ

การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.3.1 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมอธิการบดีโลก (World University Presidents Summit Concurrently with 3rd FISU Rectors’ Forum 2006) At Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand 19-22 July 2006 – Attended and presented research paper at World University Presidents Summit Concurrently with 3rd FISU Rectors’ Forum 2006) at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand 19-22 July 2006

5.3.2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2554 – Attended and presented research paper at International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for Sustainable Development at Khon Kaen University, between 9 – 10 September 2011

5.3.3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (The 8th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of      Life”)  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 รายละเอียด ของบทความตาม Link นี้ http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf – Attended and presented research paper at the 8th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of Life” at Srinakharinwirot University between 22 – 23 September 2011 Paper is shown at this link: http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf

5.3.4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2555 – Attended 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA), Faculty of Education, Chulalongkorn University on 8 – 11 July 2012

5.3.5 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555 – Attended the Nineteenth International Conference on Learning at the Institute of Education University of London, London, UK, August, 14-16, 2012

5.3.6 ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยคัดสรรในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2555 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม 2555 (Guest Speaker) –

5.3.7 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม” ประจำปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 – Attended the 1st MCU Congress “Integration for mind and social development” at Mahachulalongkornrajavidyalaya University on July 23rd-24th, 2014

5.3.8 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 21 (The Twenty-first International Conference on Learning) ณ วิทยาลัย Touro มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557 – Attended the Twenty-first International Conference on Learning at Touro College New York, USA, on 14 – 17 July 2014

5.3.9 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน (Enhancing Buddhist Research Potential for the Advancement  in ASEAN Community) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – Presented academic paper called “Enhancing Buddhist Research Potential for the Advancement in ASEAN Community” on the 12th of International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak 2015, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

5.3.10 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 (The 7th International Buddhist Research Seminar)  เรื่อง “A Synthesis of Research on Buddhist Context in ASEAN Community”  18-20 February2016 at MCU Buddhist College, Nan Province,Thailand. – Attended and presented academic paper in The 7th International Buddhist Research Seminar, called “A Synthesis of Research on Buddhist Context in ASEAN Community”  18-20 February 2016 at MCU Buddhist College, Nan Province, Thailand.

5.3.11 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 6 (Sixth International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “A Synthesis of Research on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN Communities” ณ The Catholic University of America มลรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 – Attended and presented academic paper on the Sixth International Conference on Religion and Spirituality in Society, called “A Synthesis of Research on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN Communities” at The Catholic University of America, Washington DC, 23-24 March 2016

5.3.12 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference 2017 on Buddhist Innovation for Developing Thailand) on 31st March 2017 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus. เรื่อง “Educational Management in ASEAN community: A Case Study of Education in Singapore” – Attended and presented academic paper on The 2nd International Conference 2017 on Buddhist Innovation for Developing Thailand on 31st March 2017 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus called “Educational Management in ASEAN community: A Case Study of Education in Singapore”

5.3.13 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 (Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “Educational Management for Peace towards Religious Diversity in ASEAN Community, A Mechanism of Thai Patriarch, and Value and Behavioral Model of Comsuming in Online Social Network Using Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices” ณ Imperial College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2560 – Attended and presented academic paper on Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society, called “Educational Management for Peace towards Religious Diversity in ASEAN Community, A Mechanism of Thai Patriarch, and Value and Behavioral Model of Comsuming in Online Social Network Using Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices” ณ Imperial College London, London, United Kingdom during  17 – 18 April 2017.

5.3.14 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth International Conference on Learning) เรื่อง “Educational Management In Past And Present In Asean Community, Trends of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community, and A Model Of Leadership Development For Learning Organization Of Universities In Thailand” ณ University of Athens Athens, ประเทศกรีซ ในระหว่างวันที่ 21–23 มิถุนายน 2561 Attended and presented academic paper on The Twenty-Fifth International Conference on Learning, called “Educational Management In Past And Present In ASEAN Community, Trends of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community, and A Model Of Leadership Development For Learning Organization Of Universities In Thailand” at University of Athens, Athens, Greece during 21–23 June 2018.

5.3.15 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional cultural Dialogue”  on the paper called “Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society” at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018 –

5.3.16 ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference : Fairness and Justice in the Social Development of ASEAN Countries) เรื่อง “Right to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community” at Assumption University of Thailand (Hua Mak Campus) on 21st September 2018 (Guest Speaker)

5.3.17 Attended and presented academic paper on An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional cultural Dialogue”  on the paper called “Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society” at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018

5.3.18 Guest Speaker on International Conference : Fairness and Justice in the Social Development of ASEAN Countries) called “Right to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community” at Assumption University of Thailand (Hua Mak Campus) on 21st September 2018

5.3.19 Guest Speaker on the Session called “Universities toward Industrial Revolution 4.0” on The 1st International Annual Conference Southeas, Vietnam Outlook 2018 in Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam on 6th – 8th December 2018.

5.3.20 Guest Speaker on The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook on the title “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area” that will be held on 6th-8th December 2018 at Thu Dau Mot University (TDMU), Binh Duong province, Vietnam

5.3.21   Attended and presented academic paper. “Shia Muslim from Iran and the Historical Development of Muslim in Thailand”.  on the International Conference on “Imam Ali Bin Musa al-Ridha (Peace be upon him) Scientific Civilization Movement at Al-Mustafa International University Mashhad, Iran . On 22nd February 2019,  [http://rasc.mcu.ac.th/?p=780]

5.3.22 Attended and presented academic paper.  Applying Educational Psychology for Spiritual Teacher Development in Thailand. International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF) London, England March 7 – 8, 2019 [Article on Website] [Click-Word]  [Click-PDF]

*Attended and presented academic paper, Bundhita Thiratitsakun1*, Dr.Lampong Klomkul  Buddhist Psychological Traits for Sustainable Employee Engagement , International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF) London, England March 7 – 8, 2019 [Article on Website]

(Ariticle in London 1) (Article in  London 2)

5.3.23 Attended and presented research paper. An Instructional Model of ASEAN Cross
Cultural Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  on International Conference on “MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH” 27-28th April at Zurich, Switzerland[Acceptant  Letter] [Program of Conference] [Invitation Letter]

5.3.24 Attended and presented research paper.  ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand. 407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany

5.3.24 attended and presented Research Article , Title : Education Development in ASEAN Countries : Reflection of Research Results, [http://icrmr.com/download/1574611288-SCHEDULE_5th_ICRMR.pdf] on 5th International Conference on Recent Multidisciplinary Research (ICRMR2019) [Click http://www.icrmr.com/] The Maldives National University,30 November 2019 Maldives Click Website : http://rasc.mcu.ac.th/?p=6176
Full Research Paper https://bit.ly/2R5NUaX

5.3.25 Keynote Speaker on  8th International Conference on Recent Challenges in Engineering and Technology (ICRCET-2020) 30th -31st January, 2020 – Singapore [PDF File]

 1. ทุนและรางวัลที่ได้รับ

             6.1 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: วิทยานิพนธ์ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of Reflection Process on the Effectiveness of Classroom Action Research: Mixed Methods Research) วิทยานิพนธ์ของ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.กิตติคุณ ดร.  นงลักษณ์ วิรัชชัย

             6.2 ได้รับรางวัล Graduate Scholar Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตาม Link ต่อไปนี้ http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards

             6.3 ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

             6.4 ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

             6.5  ได้รับทุนกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษาที่ University of Guelp ประเทศแคนาดา ในระดับปริญญาตรี เป็นเวลา 2 ปี  ในระหว่าง ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542

 1. ความเชี่ยวชาญ

7.1 วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
7.2 เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Classroom Action Research Network)
7.3 การออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)

7.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection Process)
7.5 การออกแบบการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ LISREL และการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

7.6 สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

7.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

7.8 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน

7.9 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.10  การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model: SEM)

7.11 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัยของสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.12 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยวารสารวิชาการฐาน TCI

7.13 ผู้ประสานงานและจัดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (Conference Co-ordinator)

1) An International Conference on “ReLearning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies” Ayutthaya, Thailand August 34, 2018

2) An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional cultural Dialogue” at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018 (Co-organizer)

3) The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook on the title “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area” that will be held on 6th-8th December 2018 at Thu Dau Mot University (TDMU), Binh Duong province, Vietnam (Co-organizer)

 1. ประสบการณ์ด้านการวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (โรงเรียนวาสุเทวี)” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2550

ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2551”กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “Trends of Educational Management for  Unity and Peace of Countries in ASEAN Communityได้รับทุนวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2558/2559

นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)” ทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ

นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบริโภคของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: พหุวัฒนธรรมอาเซียน (Factors Influencing Consumer Purchasing Decision Making in Neighboring Countries in the Upper Mekong Region: ASEAN Multicultural Cultures)” ภายใต้โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน ของศูนย์อาเซียนศึกษา ปีงบประมาณ 2560

9. ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรอบรมและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

9.1 วิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครูต่างชาติ” ของสมาคมโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างปี 2551 – 2557

9.2 วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” วันที่  18 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

9.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยในการจัดองค์กรเชิงพุทธ” หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 – 2558

9.4 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูแบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน และการประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการการจัดการตนเองและเครือข่ายทางสังคม” ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9.5 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย รายวิชาสัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยพุทธ จิตวิทยาชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology) วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558

9.6 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.7 เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่  24-25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 402 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.8 Lecturer of Doctoral Program (Buddhist Study) in Advanced Research Methodology Subject for Ph.D. Program between August 15th – November 28th 2015 at International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya

9.9 เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

9.10 เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 402 และ 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.11 เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (5 ปี) ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

9.12 อาจารย์พิเศษบรรยาย วิชาระเบียบวิธีวิจัยวิปสสนาภาวนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

9.13 เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 2560 ในหัวข้อเรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 402 และ 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.14 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตอุบลราชธานี ในวันที่ 1-2 กันยายน 2560

9.15 เป็นวิทยากรบรรยายใน เรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 26 กันยายน 2560

9.16 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและบทคัดย่อ” ให้กับนิสิตและคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

9.17 บรรยายพิเศษเรื่อง “สถิติที่ใช้ในการวิจัย” ให้กับนิสิตปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21         พฤศจิกายน 2560

9.18 บรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบการวิจัยโดยใช้สถิติขั้นสูง” ให้กับนิสิตปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

9.19 เป็นวิทยากรบรรยายใน เรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลากรและคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

9.20  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูง: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (LISREL) ให้กับคณาจารย์ วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2561

9.21  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 (Professional Teacher Development in the 21st Century)” ให้กับ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายครุศาสตร์ มจร ภาคเหนือ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 – Lecture of Workshop on “Professional Teacher Development in the 21st Century”, for students from Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lampang Campus and MCU Northern campus, on 27 September 2018.

9.22 เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”  ของหน่วยพัฒนาครูศูนย์อาเซียนศึกษา มจร (หลักสูตรคูปองครู) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 รุ่น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา – Lecturer of Teacher’s training workshop on the curriculym called “Development  of Attitude and Teacher’s Spirituality in Buddhist Way”,  ASEAN Studies Teacher Training Centre, Year  2018 for 5 groups, at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya.

9.23 เป็นวิทยาการบรรยาย ในโครงการสัมมนาเพิ่มทักษะทางวิชาการ “การวิจัยเพื่อการเรียนรู้-Research for Learning Development) สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์  มจร อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

9.24 เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ในโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบคู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  พระพุทธศาสนา พุทธบริหารการศึกษา จำนวนประมาณ 70 รูป/คน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อ 26 มกราคม 2562  [Click] – Lecturer of Research clinic project called “Research Proposal Development and Writing Research Articles” for Graduated student of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhonsawan Campus, on 26 January 2019.

9.25  เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ 28 มกราคม 2562  โดยผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้อย่างดี นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ด้วย SEM ยังสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่จริงของกลุ่มตัวอย่าง It’s surprise! [Click]

9.26 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ  JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES ,The University of Santo Tomas -Legazpi,Philippine  [หนังสือเชิญ-Invitation Letter]

9.27 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารนานาชาติ Scientia : The International Journal on the Liberal Arts , San Beda University,Mendiola, Manila Philippine
[http://scientia-sanbeda.org/] [หนังสือเชิญ-Invitation letter]

9 ดำเนินโครงการและเป็นวิทยาการอบรม 

10. วิทยากรบรรยายพิเศษ การวิจัยในชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 กันยายน 2562 (หนังสือคู่มือนักวิจัย) (เอกสารประกอบการบรรยาย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์การวิจัย)  (รายชื่อตัวอย่างงานวิจัย)

10.Lecturer, Trainer and Validate Research Measurement

10.1 Lecturer 2nd Year students at Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram (MCU), Rachaburi Province on the topic of “Research Design in Buddhist organization” Year 2014-2015

10.2 Lecturer, Ph.D students in Buddhist Psychology, Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University in the subject of  “Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology” On 21 March 2015 – 9 May 2015

10.3 Lecturer on the Project of Research Potential Development in Buddhism for the Advancement in ASEAN Community, ASEAN Studies Center Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phase 1 is on 13 – 14 July 2015 and Phase 2 is on 24-25 August 2015 at room 402 Office of the President, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

10.4 Lecturer of Doctoral Program (Buddhist Study) in Advanced Research Methodology Subject for Ph.D. Program between August 15th – November 28th 2015 at International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya

10.5 Lecturer on the Project of Development academic potential for personnel, on 12–13 November 2015 at Phrapromavachirayan meeting room, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Rachathani Campus

10.6 Lecturer of Advanced research statictics Design for Doctoral degree students, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya, year 2018

10.7 Lecturer of Grounded Theory to Structural Equation Model, for lectures and educational personnel from Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya, year 2018, and Ubonrachathani Campus.

10.8 Lecture of Workshop on “Professional Teacher Development in the 21st Century”, for students from Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lampang Campus and MCU Northern campus, on 27 September 2018.

10.9 Lecturer of Teacher’s training workshop on the curriculym called “Development  of Attitude and Teacher’s Spirituality in Buddhist Way”,  ASEAN Studies Teacher Training Centre, Year  2018 for 5 groups, at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya.

8.10 Lecturer of Research clinic project called “Research Proposal Development and Writing Research Articles” for Graduated student of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhonsawan Campus, on 26 January 2019.

11.การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงาน

11.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา [ครั้งที่ 1]

11.2 ประเทศอังกฤษ [ครั้งที่ 1]

11.3 ประเทศตุรกี (Turkey)

11.4 ประเทศกรีก (Greece)

11.5 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

11.6 ประเทศเยอรมันนี (Germany) ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ  Area Studies of  ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students Studying at MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA University.  407th International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019. Place Date – 2019-05-02#Berlin, Germany [File PDF] [ภาพ]

11.7 ประเทศอิตาลี (Italy)

11.8 ประเทศอิหร่าน (Iran)

11.9 ประเทศแคนนาดา (Canada)

11.10 ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives)

attended and presented Research Article , Title : Education Development in ASEAN Countries : Reflection of Research Results, [http://icrmr.com/download/1574611288-SCHEDULE_5th_ICRMR.pdf] on 5th International Conference on Recent Multidisciplinary Research (ICRMR2019) [Click http://www.icrmr.com/] The Maldives National University,30 November 2019 Maldives Click Website : http://rasc.mcu.ac.th/?p=6176
Full Research Paper https://bit.ly/2R5NUaX

[กลุ่มประเทศในอาเซียน]

11.10 ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ระหว่าง 24 – 27 กรกฎาคม 2560 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่และ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การบริหารงานพุทธสถาน ณ the Institute of Arts Yogyakata  และ Smaratungga Buddhist College (พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นหัวหน้าคณะ)

11.11 ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine)

11.12 ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)

*ระหว่าง 1-3 สิงหาคม 2560 จัดโครงการยุวสงฆ์อาเซียน ความสัมพันธ์ทาง ศาสนาไทย – เมียนมาร์ พานิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์ (พระศรีธวัชเมธี เป็นหัวหน้าคณะ)

11.13 ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

[ครั้งที่ 2] 14-17 กันยายน 2561 ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต จากมจร ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ร่วมสัมมนานานาชาติและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม@ Ho Chi Minh City, Vietnam
—-
14-17 /09-2018 Dr. Lampong Klomkul Director of Research, information and Academic Affairs lead lecturers, staffs and student from MCU join the Seminar on International Workshop Vietnam and Thailand the Regional Cultural Dialogue, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM),@ and Present Research Paper “Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

[ครั้งที่ 3] *6 ธันวาคม 2561 เป็นผู้แทนศูนย์อาเซียนศึกษา สักขีพยานในบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน (MOU) กับ Thu Dau Mot University (TDMU), Ho Chi Minh, Vietnam ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (พระศรีธวัชเมธี หัวหน้าคณะ)

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

[ครั้งที่ 4] Dr.Lampong Klomkul.(2019/2562). Anam, Việt Kiều: Transforming into Thai of Vietnamese in Siam = อันนัม เวียตเกี่ยว: ภาวะการกลืนกลายสู่ความเป็นไทยของชาวเวียดนามในสยาม (Click to Article = https://bit.ly/2WKqGuS), Attended for present in International Conference on “Cultural Exchanges at Medieval International Ports in Vietnam and Southeast Asia” Hoi An City, Quang Nam Province, VIETNAM, July 12 and 13, 2019 (Click to Website https://bit.ly/2ImgdNh) more picture 

[ครั้งที่ 5] านเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ระหว่าง 12-14 พ.ค.2562 THE 16Th UNITED NATIONS DAY OF VESAK CELEBRATIONS 12th-14th May 2019 ซึ่งมีประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ และภิกษุ ภิกษุณี ฝ่ายเถรวาท มหายาน วัชรยาน ทั่วโลก 112 ประเทศ 1,650 รูป/คน ร่วมงาน โดยประเทศเวียดนามจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ มีพระธรรมาจารย์ ติช เทียน ฮอน (Most Ven.Thich Thien Nhon) ประมุขสงฆ์ประเทศเวียดนาม, ฯพณฯ Tran Tan Hung รอง รมว.กิจการศาสนา เวียดนาม ร่วมเป็นประธาน และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย ร่วมประชุม ณ วัดตัมจุ๊ก (Tam Chuc Temple), เมืองฮานัม (Ha Nam) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม more picture

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

[ครั้งที่ 6]  นำคณาจารย์ ร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 ณ University of Social Sciences and Humanities นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU)ของศูนย์อาเซียนศึกษา  โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิชาการ จำนวน 11 บทความ มีคณะผู้ร่วมเดินทาง จำนวน 22 รูป/คน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม

11.14 ประเทศบรูไน (Brunei)  ระหว่าง 2 – 6 พฤษภาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเชิงพื้นที่ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดาลุสซาราม (พระศรีธวัชเมธี หัวหน้าคณะ)

11.15 ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

[ครั้งที่ 1]

[ครั้งที่ 2]  20 – 23 เมษายน 2561 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่และเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาและจัดการศึกษาเชิงพุทธ” ณ Royal University of Phnom Penh พระศรีธวัชเมธี เป็นหัวหน้าคณะ

[ครั้งที่ 3]

11.16 ประเทศลาว (Laos)

11.17 ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

11.18 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)


หมายเหตุ : ประวัติดร.ลำพอง กลมกูล ไฟล์ [Word] และ [PDF] &  [Word-English] [PDF-English]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here