28 มกราคม 2562 บริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0
150

28 มกราคม 2562 ดร.ลำพอง กลมกูล (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ)  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้อย่างดี นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ด้วย SEM ยังสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่จริงของกลุ่มตัวอย่าง   It’s surprise!

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here