E-Book

Click E-Books พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,กวีพล ศรีหะมงคล (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรณีศึกษาการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกัมพูชา. ISBN: 978-616-300-597-7 ชุดการเรียนรู้รายประเทศ ภายใต้โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุนวิจัยมุ่งเป้า จากสำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช) ปี 2560 มีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

Click E-Books พระครูวิมลศิลปกิจ,ผศ. ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (2561). [E-Books] รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรณีศึกษาการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมลาว. ISBN: 978-616-300-596-0  ชุดการเรียนรู้ CLMV รายประเทศ ภายใต้โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุนวิจัยมุ่งเป้า จากสำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช) ปี 2560 มีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ฐานข้อมูลพุทธอาเซียนศึกษา

Origin and Development of Mahāyāna Buddhism

The Buddhist-Hindu Divide in Premodern Southeast ASIA

BUDDHIST FUNERAL CULTURES OF SOUTHEAST ASIA AND CHINA

Role of the Religion and Politico-Religious Organizations in the South Vietnam During Ngo Dinh Diem Period

BUDDHISM IN EARLY SOUTHEAST ASIA: A Contribution to the Study of Culture Change

Buddhism into Vietnam

ตำนานมูลศาสนา

ศาสนวงศ์ – ประวัติศาสนา

“กาลานุกรม” พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

Marine Corps Intelligence Activity Cultural Intelligence for Military Operations Indonesia Cultural Field Guide

THEORIES OF INDIANIZATION Exemplified by Selected Case Studies from Indonesia (Insular Southeast Asia)

Report on “Peace & Harmonious Coexistence: An Islamic-Buddhist Dialogue”

Buddhist_Attitude_towards_other_Religions f

Inside story: Spiritual transformations of Malaysian Chinese Buddhist pilgrim

Malaysian Culture and Customs

Buddhism in Singapore: A State of the Field Review

Dual Ethnic Minorities and the Local Reworking of Citizenship at the Thailand-Malaysian Border

The history and legal position of Confucianism in post-independence Indonesia

AN ANALYSIS OF BUDDHIST ELEMENTS IN THE MUSIC OF PRINCESS WEN CHENG BY IMEE OO

MALAYSIA 2012 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT

Buddhism in Malaysia

BUDDHISM IN A MUSLIM STATE: THERAVADA PRACTICES AND RELIGIOUS LIFE IN KELANTAN1

SINGAPORE 2012 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT

The Amalgamation of Javanese Abangan, Islam, Taoism and Buddhism in the Sam Po Kong Shrine

A HIGH-LEVEL SUMMIT OF BUDDHIST AND MUSLIM LEADERS Overcoming Extremism and Advancing Peace with Justice

Buddha Bar in Indonesia: Can Religious Symbols Be Employed as a Unique Selling Point?

First Theravada Ordination of Bhikkhunis in Indonesia After a Thousand Years

SYSTEMATIZING ‘CHINESE RELIGION’ thE ChAllENgES Of ‘thREE-tEAChINg’ ORgANIzAtIONS IN CONtEmPORARy INDONESIA

BUDDHISM AND RELIGIOUS TOLERANCE IN INDONESIA

ALSO KNOWN AS INDONESIA Notes on the Javanese Empire

Indonesia

MUSLIMS AND BUDDHISTS INTERACTION IN PASIR MAS, KELANTAN

‘Indianization’ of Indonesia in an Historical Sketch

Buddhism in Indonesia: The Current Issues of Development of Buddhism and Modern Muslim

Reconciliation in Cambodia: Politics, Culture and Religion

Violence and Serenity Late Buddhist Sculture from Indonesia

The Art of South and Southeast Asia A Resource for Educators

Buddhism in Malaysia Past to Present

Burmese Buddhist Imagery of the Early Bagan Period (1044 – 1113)

The Resurgence of Buddhism in Burma

The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society

Between Idealism and Pragmatism A Study of Monastic Education in Burma and Thailand from the Seventeenth Century to the Present

Buddhism under a Military Regime: The Iron Heel in Burma

Burmese Buddhism and its Impact on Social Change

BUDDHISM AND DEEP ECOLOGY FOR PROTECTION OF WILD ASIAN ELEPHANTS IN MYANMAR: A RESOURCE GUIDE

The Internet and Religion in Singapore: A National Survey

Modern Buddhist Conjunctures in Myanmar: Cultural Narratives, Colonial Legacies, and Civil Society

The Internet and Religion in Singapore: A National Survey

Religion in Burma, A.D. 1000-1300

Census of population 2010

The nationalization of religion: Cultural performances and the youth of Soka Singapore

INDIAN PENETRATION OF PRE·SPANISH PHILIPPINES: A NEW LOOK AT THE EVIDENCE

Buddhism

อารยรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) The Civilization of Tambralinga Langasuga Sivichai and Si Thammarat Mahanakhon (Muang Sibsongnagasat)

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 Academic administration of ASEAN learning school under Buriram Primary Education Service Area 1

Engaged Buddhism

จาริกบุญ จารึกธรรม

THE CHALLENGES OF BEING A CHRISTIAN AMONG THE BUDDHISTS IN MYANMAR

Hidden Plight Christian Minorities in Burma

พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

Contesting Buddhist Narratives Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar

ไทยในการรบรัูและความเข้าใจของเวียดนาม

ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in Asean

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก Vol.3 No.2

ประเทศเวียดนาม

ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม

พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

The Influence of Chinese Master Taixu on Buddhism in Vietnam

A Historical and Cultural Study of Buddhist: Art in Early South-east Asia

Traces of Buddhism in Sumatra: an archaeological perspective

BUDDHISM IN EARLY SOUTHEAST ASIA: A Contribution to the Study of Culture Change

Recovery of the collective spirit: The role of the revival of Buddhism in Cambodia

THE RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICES OF THE VIETNAMESE COMMUNITY IN BRITAIN

POLITICS AND RELIGION IN CONTEMPORARY BURMA: BUDDHIST MONKS AS OPPOSITION

Lao Buddhist Monks’ Involvement in Political and Military Resistance to the Lao People’s Democratic Republic Government since 1975

BUDDHISM AND RELIGIOUS TOLERANCE IN INDONESIA

Spirits of the Place: Buddhism and Lao Religious Culture

The Society and Its Environment Indonesia-Study

Insights on the Diffusion of Lao Buddhism

Historical and Cultural Constraints on Development in the Mekong Region

First Theravada Ordination of Bhikkhunis in Indonesia After a Thousand Years

Buddhist murals of northeast Thailand

Language Hierarchy, Buddhism and Worldly Authority In Laos, Yunnan, etc.

Cambodian Buddhism

A Historical and Cultural Study of Buddhist Art in Early South-East Asia

PRESENT SITUATION OF INDONESIAN BUDDHISM: IN MEMORY OF BHIKKHU ASHIN JINARAKKHIT A MAHASTHAVIRA

Recovery of the collective spirit: The role of the revival of Buddhism in Cambodia

Buddhism and politics in Laos, Cambodia, Myanmar and Thailand

Religion, State and Society in Contemporary Laos

Buddhism from India to Vietnam: A Study of Early Introduction

Thai Buddhism – Some Indigenous Perspective

Buddhism in Cambodia

Higher Buddhist Education in Vietnam: Challenges and Solutions

Cambodian Buddhism: History and Practice

การศึกษาตีความพุทธศิลป์ที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆ์ไทย

พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยโบราณ

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า

พระพุทธศาสนา ม. ๒

บาลี: ภาษาคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

ร่องรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่มีต่อความเชื่อและพิธีกรรมพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวงศ์

vietnam ขบวนการชาตินิยม เวียดนาม

พุทธศาสนาในอาเซียน: กรณีศึกษาพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

ก้าวสู่อาเซียน ประชาคมแห่งสันติ : พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร = A history of South-East Asia เล่มที่-2

การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ฝรั่งเศส วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษ จากยุคแรกเริ่มถึง ค.ศ. 1800

ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ. 2352-2453

ผู้บัญชาการชาวพุทธ

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่ม 2

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่ม 1

พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895

พระยาสุริยานุวัตร

พระศรีมหาโพธิ์ จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ

ภูมิประวัติศาสตร์ประเทศไทย

มอญ-เขมรศึกษา

รัฐในพม่า The State in Buma

สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 3

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 4

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสามเหลี่ยมทองคำ

เวียดนามหลัง 1975

ความคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – มลายูในมิติประวัติศาสตร์

ท่าเรือเชียงแสน

Ayutthaya & Asia

เล่าเรื่องเมืองเชียงตุง เมืองพะยาก และเมือง เลน

ชนชาติไทยของหมอด๊อดด์ในความรับรู้ของคนไทย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – พม่า – กะเหรี่ยง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา

นครวัด

จากฮารอมัยน์ สู่ อุษาคเนย์ อิสลามาภิวัตน์ผ่านสถาบันการศึกษาอิสลาม

อยุธยา บรรณานุกรม ว่าด้วยเรื่องอยุธยา

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ลัทธิอาณานิคม ชาตินิยม

สรุปการบรรยายพิเศษ-พม่า

การเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์มอญจากรามัญประเทศ

ประวัติศาตร์อาหรับและกำหนดอิสลาม

ประวัติศาสตร์กัมพูชา

ประวัติศาสตร์พม่า

เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง

หนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์-จำนงทองประเสริฐ

ร.๕ เสด็จอินเดีย

ประวัติศาสตร์อีสาณ

ประวัติศาสตร์ลาว

ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ. 2352-2453

60ปีประชาธิปไตย ไทย

มหาชาติลานนาการศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย

Religions of Southeast Asia

Popular Tradition

Thai-Buddhism-in-America

Thai-Cambodian Culture Relationship through Arts

ขุนนางอยุธยา

Theravada Buddhism Gombrich

ตำนานคนไต

คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทย

การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์.

การค้าทางเรือสำเภา-จีน-สยาม-ยุคต้นรัตนโกสินทร์

เอเชียตะวันออกยุคใหม่-เล่ม-2

เอเชียตะวันออกยุคใหม่-เล่ม-1

พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์

การปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ Adjustment under Globalization

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์

ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17

ร่องรอยพุทธศาสนามหายานต่อเชียงใหม่

การศึกษาคณะสงฆ์พม่า

พระพุทธศาสนาในลาว บทความรีวิว

พม่าขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ

ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา

ศิลปะลพบุรี-ขอม/เขมรในดินแดนไทย : คำเรียกแบบศิลปะที่ควรทบทวน

“ประวัติศาสตร์และรูปแบบศิลปกรรมในประเทศไทย” วิชาศิลปะในชีวิตประจําวัน(Art in Daily Life)

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ

ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของเวียดนาม

การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา

ประวัติศาสตร์และตำนาน ลาว

ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ศิลปะจามปาและเวียดนาม

วิวัฒนาการของพุทธศาสนามหายาน

พัฒนาการพุทธศาสนามหายาน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Socialist Republic of Vietnam

การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก-พ.ศ.-2477-2484

พระพุทธศาสนาในประเทศลาว – มจร เชียงใหม่

พระพุทธศาสนาในอินเดียใต้

พระพุทธศาสนาในอาเซีย – ป.อ.ปยุตฺโต

A STUDY OF THAILAND AND LAOS RELATIONS THROUGH THE PERSPECTIVE OF THE VIENTIANE SISAKET TEMPLE AND THE RATTANAKOSIN EMERALD BUDDHA TEMPLE

A Short History of South East Asia

A Short History of Laos

A Short History of Indonesia

Buddhist Art of Thailand

Buddhism in Thailand

THE SEEKER’S GLOSSARY OF BUDDHISM

Buddhism in Myanmar, A Short History

Buddhism in Srilanka

Buddhism in Thailand

Cambodian Buddhism, History And Practice_Harris

Encyclopedia of Buddhism

History of Theravada Buddhism in South-East Asia with special reference to India and Ceylon

The History of Buddhism in Vietnam

A STUDY OF THERAVĀDA BUDDHISM IN VIETNAM

Encyclopedia of Buddhism Terebess

Encyclopaedia of Buddhism Volume 8

Encyclopaedia of Buddhism Volume 6

Encyclopaedia of Buddhism Volume 7

Encyclopaedia of Buddhism Volume 5

Encyclopaedia of Buddhism Volume 4

Encyclopaedia of Buddhism Volume 3

Encyclopaedia of Buddhism Volume 2

Encyclopaedia of Buddhism Volume 1

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 2559

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 1 2559

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 2

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 1

อินโฟกราฟฟิก พุทธอาเซียน Buddhist ASEAN infographic