ติดต่อเรา

ส่วนงานวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา

ห้อง A401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงรกรณราชวิทยาลัย

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Email Research.mcu@gmail.com