บุคลากร

ผู้บริหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวรเมธี

พระเทพปวรเมธี,ดร.รศ. (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อดีต รก.ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)

พระศรีธวัชเมธี   (ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)


พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. (รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)


ดร.ลำพอง กลมกูล    (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ)
Dr.Lampong Klomkul (Director for Research, Information and Academic Services Division)

เจ้าหน้าที่ประจำ

  พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที    (นักจัดการงานทั่วไป)

 

 นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์       นักจัดการงานทั่วไป