พระศรีธวัชเมธี   (ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)

0
869

พระศรีธวัชเมธี   (ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)
Phra Srithawatmethee, Directer of ASEAN Studies Centre,MCU

การศึกษา
*เปรียญธรรม 9 ประโยค
*พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
*M.A. (Philosophy)

ดำรงตำแหน่ง
*รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
*ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (30 มกราคม 2562-ปัจจุบัน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here