26 สิงหาคม 2564 ตรวจประเมิน สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี และ เข้าร่วมสัมมนาหลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต` ครั้งที่ 2

0
397

“ตรวจประเมิน สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. | #ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มจร ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ โดยมี พระมหาเสรีชน นริสฺสโร | #ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ ดร.ลำพอง กลมกูล | รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ #ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
#ขอขอบพระคุณและขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรในส่วนงานทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินอย่างดียิ่ง


ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ดร.ลำพอง กลมกูล | รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ #ศูนย์อาเซียนศึกษา   เข้าร่วมสัมมนา #หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต` #โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ปปช.
ศูนย์อาเซียนศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here