30 สิงหาคม 2564 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ KM และสัมมนา หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต`

0
530
วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น
ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ น.
ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมสัมมนา #ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 สร้างพลเมืองไทยในอนาคตร่วมต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ป.ป.ช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here