พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

0
462

 

ประวัติและผลงาน พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.๙, ดร.

1.พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร

2.การศึกษา

  • เปรียญธรรม 9 ประโยค
  • ปริญญาตรี – พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
  • ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิเคราะห์และวางแผน)
  • ปริญญาเอก – พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

3.ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

4.ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) [คำสั่งแต่งตั้ง]

[ประวัติ ฉบับ File PDF]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here