27 มกราคม 2561 Asean Cultural Day วันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

0
233

27 มกราคม 2561 Asean Cultural Day วันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แสดงปาฐกถาเรื่อง “เอกภาพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ในวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระศรีธวัชเมธี ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU)ด้านอาเซียนศึกษา กับ ผศ.ดร. ฟ้อน เปรมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีนางสาวดรุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมเป็นสักขีพยาน

นายคมสรร จับจุ ประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมมอญ และในนามมูลนิธิรามัญรักษ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาเซียนศึกษา โดยมีพระศรีธวัชเมธี เป็นผู้แทนศูนย์อาเซียนศึกษาลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here