26 มกราคม 2562 โครงการคลินิกวิจัยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร นครสวรรค์

0
427

26 มกราคม 2562  ดร.ลำพอง กลมกูล (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ) เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ในโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบคู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  พระพุทธศาสนา พุทธบริหารการศึกษา จำนวนประมาณ 70 รูป/คน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในพิธีเปิดมีพระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วิทยาเขตนครสวรรค์  พร้อมกันนั้น ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน
รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมอบรมและเป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร (Facebook ASEAN MCU)

เอกสารประกอบการบรรยาย การเขียนบทความวิชาการ โดย ดร.ลำพอง กลมกูล [คลิกเพื่อดาวโหลด]

เอกสารประกอบการบรรยาย วิธีวิทยาการวิจัย_การเขียนโครงร่าง โดย ดร.ลำพอง กลมกูล [คลิกเพื่อดาวโหลด]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here