[รายงานการวิจัย] การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน พหุกรณีศึกษา A Study on Role of Buddhist monk to Political in Asean: Multi Case Studies

0
144

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ. (2560). การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน พหุกรณีศึกษา  A Study on Role of Buddhist monk to Political in Asean: Multi Case Studies . ศูนย์อาเซียนศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รับงบสนับสนุนการทำวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here