6 มิถุนายน 2563 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19

0
188

6 มิถุนายน 2563 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19


6 มิถุนายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล (รก.ผอ.ส่วนวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมอบรม การพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้โครงการจัดสรรทุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ ประจำปี 2563 โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเธียร์เตอร์  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

1.เอกสารประกอบการอบรม รศ.ดร.โกนิษฎ์ ศรีทอง เรื่อง กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (เอกสารประกอบการบรรยาย) 

ภายใต้โครงการจัดสรรทุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ ประจำปี 2563 โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563

[Click กำหนดการ] กำหนดการ การพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ 

7 มิถุนายน 2563 ยื่นข้อเสนอพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้โครงการจัดสรรทุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ ประจำปี 2563 โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เรื่อง #โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) An Effectiveness Model of Online Research-based Learning in Faculty of Education during Epidemic Situation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Click Proposal_Reseach Paper]  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. วังน้อย

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here