4 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion นิสิต .เอก รปศ.

0
180
#บริการวิชาการ #โครงการคลีนิกวิจัย #SCOPUS
.
วันพฤหัส 4 มิถุนายน 2563
ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ฯ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา #บริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง” ที่ใช้สถิติขั้นสูง LISREL เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการวิจัย และนิสิตเป็นผู้หนึ่งที่เข้าฝึกปฏิบัติอบรมใน #โครงการคลีนิกวิจัย ของส่วนงานวิจัย ฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง (รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง ดร.สมบัติ งามบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิภาคปฏิบัติเป็นผู้นำท้องถิ่นจากจังหวัดอ่างทอง (1) นายสมเกียรติ อินทรดำ นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ (2) นายอาทร นิยมศิลป์ นายก อบต.บางระกำ  (3) นายโกศล ทิมบ่อแร่ นายก อบต.อินทประมูล  ระหว่าง เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 508 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร อยุธยา และโปรแกรม Zoom
.
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

 

 

 

 

 

[เอกสารประกอบ] เอกสารประกอบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ_Final

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here