วันอาทิตย์ (เช้า-บ่าย) ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มจร

0
136

วันอาทิตย์  ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้บรรยายแก่นิสิต หลักสูตร ป.บัณฑิต (Graduate Diploma in Teaching Profession) คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education,MCU) มจร ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (502207) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัด workshop ผู้สอนได้ใช้ Google Meet ร่วมกับ Google Classroom

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here