23 พฤษภาคม 2563 การเรียนการสอน ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์

0
163

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร โดย ดร.ลำพอง กลมกูล (รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ) บทเรียนวันนี้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวิจัย (นวัตกรรม) สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือประกอบตัวแปรต้นของงานวิจัย หัวใจสำคัญของการออกแบบนวัตกรรมสำหรับนิสิต ป บัณฑิตในครั้งนี้ เพื่อช่วยในการเตรียมสื่อในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัด workshop ผู้สอนได้ใช้ Google Meet ร่วมกับ Google Classroom และตัวอย่างนวัตกรรมการวิจัยจำนวน 11 ชุดกิจกรรม

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here