30-31 January 2020 Internation Conference in Singapore,

0
791

30-31 มกราคม 2563 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา นำโดย ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร และเครือข่าย อาทิ รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า ม.ราชภัฎสุรินทร์ แม่ชีนันทนัช อัศดรศักดิ์ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม  พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร รก.เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ปัญนิษา จำรัสธนเดช (ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร) และ นางสาว กนกคัคนางค พงศ์สถาพร (ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจส่งออก เทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ) ในฐานะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์  ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในงานสัมนนาวิชาการนานาชาติ  8th International Conference on Recent Challenges in Engineering and Technology 30th – 31st January 2020, Singapore   Click https://www.icrcet.org/

*All of Presenter are Network of Asean Studies Centre, MCU invited to present research paper at International Conference on 30-31 January 2020 in Singapore. Full Paper will be published in SCOPUS Index Journal.  Click  https://www.icrcet.org/

5.Program of ICRCET – 2020 Agenda [Click Program of ICRCET- 2020 Agenda]

 

 

1.ในภาคเช้า ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัยได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษในเรื่อง  “Educational Development in ASEAN Countries:Reflection of Research Results” [Click] ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษาในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งสิงคโปร์ โดยได้ทำการศึกษาและพิมพ์เผยแผ่ผลงานวิจัย  (Click E-book  https://bit.ly/2YdHKKI)

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร./Assoc.Prof.Dr.Phra Theppavaramethi และ ดร.ลำพอง กลมกูล / Dr.Lampong Klomkul, (2019/2562) . Education Management for Unity and Peace in ASEAN Community from Research into Practice การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ. หนังสือรายงานการวิจัยภาคภาษาอังกฤษ (แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็น 2 ภาษา (แปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทย) โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (E-book  https://bit.ly/2YdHKKI)*จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เนื่องในอายุวัฒนมงคล พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 4-5 พฤศจิกายน 2562  จำนวน 2,000 เล่ม

โพสต์โดย Ning Pannisa เมื่อ วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

2. ภาคบ่าย  ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (Phrakhrusangharak Chakkit Bhuripañño,ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ Phrakhruwirunsutakhun (Udomsak Uttamasakko)  พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก) Phra Therdsak Sattindhro (Sriwirat),พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์) Suchat Maion/สุชาติ ไม้อ่อน ,Lampong Klomkul) นำเสนอบทความเรื่อง “Natural Resource Management using Participatory Process of Youth Volunteer in Community” [Article Full Paper] เป็นผลงานในนามคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลงานที่นำเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ จะถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารฐาน Scorpus ต่อไป  https://www.icrcet.org/

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

3.แม่ชีแม่ชีนันทนัช อัศดรศักดิ์ (Mea Chee Nunthanat Atsadonsak) (พร้อมคณาจารย์ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ อาทิ  [1] Phramaha Somchai Kittipañño, พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ [2] Chaichan Srihanu ดร.ชาญชัย ศรีหานู [3] Thinnawan Trakulhoon,ฐินวัน ปัญญาสิริ ตระกูลฮุน [4] Lampong Klomkul [5] )  เครือข่ายนักวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษาและ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม นำเสนอบทความเรื่อง (Oral Presentation) Vipassana Innovation From Beginning To Practicing Technics And Enlightenment Process For Suffering Releasing  โดยผลงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ รางวัลบทความดีเด่นในการเข้าร่วมเสนองานในการสัมนานานาชาติครั้งนี้ด้วย

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Ning Pannisa, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

โพสต์โดย Ning Pannisa เมื่อ วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

4. รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Process of the Community Economy Development based on Social and Cultural Capitals of Northeastern Regions’ Communities ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอก (ใบที่ 2) ในสาขาการพัฒนาสังคม (Social Development) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต และ รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี เป็นที่ปรึกษา [Click Full Paper]


โพสต์โดย Ning Pannisa เมื่อ วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

5.เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การสัมมนาทางวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here