21 มกราคม 2563 บริการวิชาการ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)

0
209

วันอังคาร 21 มกราคม 2563
ดร.ลำพอง กลมกูล บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา #บริการวิชาการ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ของ นิพัชชา โอทกานนท์ นิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D, Candidate) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (Buddhist Psycology) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนการพัฒนาทุนมนุษย์เชิงคุณธรรมตามหลักพุทธจิตวิทยา กรณีศึกษา : ระบบการเรียนการสอนโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของสถาบันไทย-เยอรมัน
@ เอราวัณ วีพี : กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here