19 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจัย โมเดลต้นแบบในการบริหารในสถานการณ์ Covid 19 ใน มจร

0
345

19 พฤษภาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะนักวิจัย สัมภาษณ์เก็บข้อมูลศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง (ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต DPA-English Program หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์) การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ใน มจร อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “#โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University) โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

19 พฤษภาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล บุคลากรส่วนวิจัย ฯ ในฐานะนักวิจัย สัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจัย พระมหาชุติภัค อภินนฺท. (ผอ.ส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) การบริหารงานวิจัยภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ใน มจร อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “#โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University) โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

19 พฤษภาคม 2563 ส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบุรณ์ปิดงานวิจัย ที่บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นนักวิจัย เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย An Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of Higher Education Institutes in Thai Society” งบประมาณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่เก็บข้อมูลวิจัยส่วนหนึ่งที่ ศูนย์พม่าศึกษา ม.นเรศวร (https://bit.ly/3bLVqOO) และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่รัฐฉาน (https://bit.ly/2Xa2TSp) ประเทศเมียนมาร์ (รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์/Full Text Click https://bit.ly/2XhTBUK)
.
#เผยแผ่ผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1) แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้สำนึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย Process for coexistence of Mynmar students under variety ethnic identity In Thai Buddhist University. “โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คลิกเพื่ออ่านบทความ https://bit.ly/3cK6aOU
.
#เผยแผ่ผลงานวิจัย (ครั้งที่ 2) Burma: Different ethnicities in Thai Buddhist universities : ?Mahachulalongkornrajavidyalaya
University Ayuthaya Province. Proceeding on International conference “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 25th October 2019. คลิกเพื่ออ่านบทความ https://bit.ly/2AqVyq3
.
#เผยแผ่ผลงานวิจัย (ครั้งที่ 3) An Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of Higher Education Institutes in Thai Society” 1st International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2020), Ayuttaya, Thailand, on 30th & 31st https://icmcer.com/
.
#การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ Development Curriculum SYI, Keng Tung, Myanmar การพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรียนยุวพัฒน์ (SYI): เชียงตุง สหภาพเมียนมาร คลิกชมภาพกิจกรรม https://bit.ly/2z2SGzq คลิกเพื่ออ่านบทความ https://bit.ly/2WOMCDL

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

Image may contain: 7 people, including ลำพึง กลมกูล, people standing and indoor

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here