6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา เวียนเทียนรอบอุโบสถ และปลูกต้นไม้เป็นพุทธบูชา

0
160

“ปลูกต้นไม้ เวียนเทียบรอบพระอุโบสถ เป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา”

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.19 น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อยุธยา หลังจากเมตตานำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปลูกไม้มงคล “แก้วเจ้าจอม” ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม แล้ว เมตตานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่าง ๆ เช่น พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร./คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระครูศรีศาสนบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ เจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ทักษิณาวรรต รอบพระอุโบสถ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
.
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here