1 พฤษภาคม 2563 อบรมการผลิตสื่อการสอน  E-Book & Digital Media @ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจัย Covid 19

0
87

1 พฤษภาคม 2563  ดร.ลำพอง กลมกูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  ร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอน  E-Book & Digital Media การสร้าง ผลิต หนังสือสู่ระบบ Online ข่วยการสอน สื่อการสอน โดย ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ เป็นวิทยากรอบรม มี พระราชสุตาภรณ์รศ.ดร. (คณบดีคณะครุศาสตร์) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองคณบดีคณะครุศาสตร์) เป็นประธานเปิด  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1 พฤษภาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะนักวิจัย สัมภาษณ์ ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและกำหนดมาตรการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในด้านการบริหารเพื่อการดูแลสุขภาพและการบริหารงานด้านวิชาการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “#โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University) โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here