16 เมษายน 2563 ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ (Forehead Infrared Thermometer)

0
149

16 เมษายน 2563 ในนามศูนย์อาเซียนศึกษา โดย ดร.ลำพอง กลมกูล (รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ) นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ (นักวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา) ได้จัดมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ (Forehead Infrared Thermometer) มูลค่ารวม 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระสมุห์แสงสุรีย์ ธีรภทฺโท (ฝ่ายอาคารสถานที่)  และ ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า (รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here