16 เมษายน 2563 อบรม การเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจัย

0
177

16 เมษายน 2563  อบรม การเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ การบริหารการเรียนการสอน บริหารวิชาการภายใต้สถานการณ์ Covid 19 และในฐานะนักวิจัยร่วม สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ วิทยากรผู้ให้การอบรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “#โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) : A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University) โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

Workshop of Online Teaching at Faculty of Education, MCU. 16th April 2020.

ในภาพอาจจะมี 1 คน

16 เมษายน 2563 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะนักวิจัยร่วม สังเกตการณ์การอบรม การเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ การบริหารการเรียนการสอน บริหารวิชาการภายใต้สถานการณ์ Covid 19 และสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ วิทยากรผู้ให้การอบรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “#โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) : A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University) โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here