10 เมษายน 2563 สังเกตการณ์การจัดการภายใต้มาตรการป้องไวรัสบริเวณหอฉัน-สัมภาษณ์ผู้บริหารพระสุธีวีรบัณฑิต-ทดลองใช้เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส การสังเกตเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ

0
144

10 เมษายน 2563 สังเกตการณ์การจัดการภายใต้มาตรการป้องไวรัสบริเวณหอฉัน-สัมภาษณ์ผู้บริหารพระสุธีวีรบัณฑิต (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม) ผู้ดูแลและบริหารหอฉัน -ทดลองใช้เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส การสังเกตเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Civid-19) : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) : A Case Study of Mahachulalongkornrajvidyalaya University โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต้นแบบ แนวทาง และมาตรการ พร้อมทั้งผลของการบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here