12 กรกฎาคม 2563 วิทยากร”การสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่””การสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ”

0
101

“การสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ”
ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่” การสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ”
.
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-15.00 น.
.
โครงการสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยากรพิเศษ ดร.ลำพอง กลมกูล
รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
.
เอกสารประกอบการบรรยาย
ลำพอง กลมกูล. (2563). การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ภายใต้วิถี New Normal A Development of Skills and Learning Potential of New Age Learners under the New Normal. เอกสารประกอบการบรรยาย บทความ [Click อ่านบทความ]

เอกสารประกอบการบรรยาย [Click PPT_Dr Lampong_Final PPT_Dr Lampong_Final]

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here