5 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม Think-Pair-Share นิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มจร.

0
200

5 มกราคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล (ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์) ผู้บรรยายร่วมในรายวิชา วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  (รหัสวิชา 502 207/ป.บัณฑิต หมวดวิชาชีพครู) วันนี้ได้ร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับพระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบ ต่าง ๆ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Research Methodology)”  โดยจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน Think-Pair-Share  แก่นิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here