25-26 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาเขตอุบลราชธานี

0
288

25 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาเขตอุบลราชธานี

ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ เป็นวิทยาการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศ CLMV (ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562) ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัส 26 กันยายน 2562 #บริการวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี
ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ เป็นวิทยากร #ให้บริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน” และ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน”
(Click ส่วนวิจัย ฯ http://rasc.mcu.ac.th/?p=5154)
.
เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการศาสตร์การสอน (Pedagogy) ให้ผู้เรียนมี 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน้นการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge: PCK ) และการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ต่อไป
.
(ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562) ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
(Click ส่วนวิจัย ฯ http://rasc.mcu.ac.th/?p=5154)
____
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here