อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

0
150

1-2 เมษายน 2562 ดร.ลำพอง กลมกูล (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ) ในนามศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การบริการวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาเขตอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here