14 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายพิเศษ ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

0
168

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย ฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา #บริการวิชาการ บรรยายพิเศษ ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย English for Research กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส http://www.pali.mcu.ac.th/ อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here