26 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2

0
253

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562  พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  และ ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรพัฒนางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 และห้องเรียนสาขาพระไตรปิฎกศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ป.ธ.9 รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาพระไตรปิฎกศึกษา”

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here