17-18 มีนาคม 2563 อบรมบทความ สู่วารสาร Scopus

0
388
17-18 มีนาคม 2563 อบรมบทความ สู่วารสาร Scopus
.
17 มีนาคม 2562 (วันแรก) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ แก่คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่วนงานอื่นที่สนใจ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Scopus
* ภาคเช้า รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิด
* ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย ฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ ฐาน Scopus โดยมีโค๊ชเกี้ยว (กนกคัคนางค พงศ์สถาพร) ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการภาคภาษาอังกฤษ
* ผู้บริหารคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ คณะครุศาสตร์ / คณะพุทธศาสตร์/ คณะสังคมศาสตร์ /คณะมนุษย์ศาสตร์ / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด/ มหาวิทยาลัยพะเยา / มจร วิทยาเขตขอนแก่น/ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์/Eastern Asia University / กว่า 20 รูป/คน เข้าร่วมอบรม
18 มีนาคม 2563 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดอบรมโครงการและมอบวุฒิบัตร
.
* สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เครา

 

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดอบรมโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม the 1st Workshop of Article Writing for SCOPUS Publication และแนะให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยให้มีผลเป็นที่ประจักษ์ ได้องค์ความรู้เป็นแบบอย่าง และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปรากฏตามกรอบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรม นำองค์ความรู้สู่สาธารณะอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการวิจัย และศึกษา เช่นการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เช่น TCI ฐาน 1 และ 2 รวมทั้งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเช่น SCOPUS ที่อบรมกันอยู่นี้ โดยบุคลากรคณาจารย์ จะต้องพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และศาสตร์ในสาขาที่ตนเองเรียนรู้อยู่เสมอ

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ C512 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Pannawat Ngamsang, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ภาพเพิ่มเติม Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here