[สรุป] โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียนบทความ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร และศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้อง A403 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

0
188

[สรุป] โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียนบทความ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร และศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้อง A403 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

[Download] เอกสารสรุปโครงการเอกสาร [Click]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here