26 กุมภาพันธ์ 2562   บริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่มดุษฎีนิพนธ์ (Focus Group Discussion)

0
354

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.ลำพอง กลมกูล (ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ) ศูนย์อาเซียนศึกษา บริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อาทิ รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (คณะสังคมศาสตร์) เป็นประธาน รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (ผู้อำนวยการหลักสูตร) พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร. (อาจารย์ประจำหลักสูตร) คุณสุรวุฒิ บูลกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักธุรกิจ/กรรมการบริษัทในเครือมาบุญครอง) ดร.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ-Ibsc Mcu) ,อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่่ยวชาญ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ดร.ชาติชาย นรเศรษฐากรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักธรุกิจ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) เป็นต้น ในการสนทนากลุ่มดุษฎีนิพนธ์ (Focus Group Discussion) นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ที่มีการออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวชี้วัด และ confirm ด้วยเทคนิค EDFR และ SEM

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here