VASAK DAY 2019 – ร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวิสาขบูชาโลก องค์การสหประชาชาติ กทม.

0
321

16 พฤษภาคม 2562 ดร.ลำพอง กลมกูล (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ) ศูนย์อาเซียนศึกษา  ร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวิสาขบูชาโลก  ที่มีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกร่วมงาน ณ สำนักงานองค์กรสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มโดยในการนี้ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก พระองค์เสด็จมาเป็นประธาน พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพื่อความผาสุกของชาวโลกอย่างแท้จริง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสภาสากลวัน วิสาขบูชาโลก และประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการกล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมประชุม ในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการจัดการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย โดยพิธีเปิดมีขึ้น ณ เมือง ฮานัม เวียดนาม และพิธีสรุปการจัดงาน ณ ศูน์ยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่มาร่วมประชุม ณ ประเทศไทย และกล่าวเชิญผู้แทนจากรัฐบาลไทย (ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทยได้กล่าวต้อนรับ กล่าวย้ำถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “มรรคมีองค์ 8 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความ เพียรพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุความสาเร็จ” และเน้นย้ำว่าในมรรคมีองค์ 8 เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา เป็นตนต้องเป็นองค์รวมไม่ใช่นำส่วนใดส่วนหนึ่ง มาใช้จนสุดโต่ง การรู้จักประยุกต์ใช้เช่นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตั้งแต่ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลและสูงขึ้นไปกว่านั้น คือประเทศชาติและนานาชาติ จะทำให้ไม่เบียดเบียน มีสันติสุขอย่างแท้จริง มีการกล่าวสุนทรพจน์และสาสน์สำคัญ โดย เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลก รองนายกรัฐมนตร์ีได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี ที่ ชาวพุทธทั่วโลกได้มาประชุม ณ มหาสมาคมแห่งนี้ นับเป็นสิริและมงคลเป็นอย่างยิ่งเป็น ความภาคภูมิใจของประเทศไทย และรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมหาเถรสมาคม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดงานในครั้งนี้

ในขณะเดียวกัน วันนี้ที่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอ์รก และสำนักงานสาขาทั่วโลก ได้จัดเฉลิมฉลองวิสาขนานาชาติทั่วโลกเช่นนี้ ตามมติองค์การสหประชาชาติ “ในนามรัฐบาลไทย ขอต้อนรับประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมประชุมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ในฐานะที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก” จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์และสาสน์สำคัญ โดยเลขาธิการบริหารศูนย์ประชุม (H.E Antonio Guterres) และ (H.E.Andrey Azoulay)์ ต่อด้วยสาสน์แสดงความยินดีจากผู้นำชาวพุทธและผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลก โดยในช่วงเย็นจะมีการเดินทาง ไปร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่พุทธมณฑลเป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
——

ภาพ/ที่มา ; MCU TV  (https://bit.ly/2W59DCt)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here